Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Į pradžią
ŠILALĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖ


Šilalės rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75138 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720
 

 

 

 
 
 
Naujienos
Prisimintas pasienietis Antanas Striaukas
2013-06-25

Pėsčiųjų žygyje š. m. birželio 22 d. „Pasieniečių keliais“ Medininkuose tarp kitų pasieniečių prisiminsime ir Vyties kryžiaus kavalierių Antaną Strauką (1898 06 13–1941 06 23).

 

 Šilalės kraštiečių draugija Vilniuje, Šilalės rajono Laukuvos šaulių 2-asis atskirasis būrys ir kt. rajono šauliai prisistato ir šį pėsčiųjų žygį „Pasieniečių keliais“ Medininkuose skiria savo kraštiečio žemaičio Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvio, Vyties kryžiaus kavalieriaus, pasienio policininko Antano Strauko, 1941 m. birželio 23 d. žiauriai nužudyto besitraukiančios Sovietų kariuomenės specialaus dalinio Šiauduvos k. Šilalės rajone atminimui.

Kaip skelbia pėsčiųjų žygio „Pasieniečių keliais“ nuostatai, patvirtinti Pasieniečių mokyklos viršininko 2013 04 12  įsakymu Nr. 5-166:

„ Žygio tikslas – atminti ir pagerbti Laisvės gynimo ir didžiąsias netektis, pirmosios 1940-ųjų metų sovietinės invazijos į Lietuvą aukos, žuvusio pasienio policijos Alytaus baro Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko 73-ąsias ir kitų pasieniečių žūties metines bei įamžinti istorinių įvykių pasienyje tęstinumą. “

http://pesciujuzygiai.lt/pasienieciu-keliais/

Turbūt nedaug rasime Lietuvoje vietovių, iš kur nebūtų kilusių pasieniečių, kitų karių, kurie vienaip ar kitaip nukentėjo, ar net prarado gyvybę gindami Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą ir užtikrindami savarankiškos valstybės pilnavertį gyvavimą pradedant  Nepriklausomybės kovų laikotarpiu, 1940 m. ir vėliau, jau atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 d.  Todėl Šilalės kraštiečių draugija Vilniuje drauge su Tauragės ap. LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės, Šilalės rajono šauliais prisimena ir kitiems primena savo kraštiečio Vyties kryžiaus kavalieriaus, pasienio policininko Antano Strauko pasiaukojamą tarnystę ir auką tėvynei Lietuvai. Čia pateikiame keletą A. Strauko biografinių duomenų apie jo tarnybą, šeimą, kaip pagarbos ir atminimo vertą pavyzdį mums visiems, ypač jaunajai kartai.

Baigiantis Pirmam pasauliniam karui 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti  Lietuvos valstybę. Šią deklaruotą nepriklausomybę apgynė savanoriai ir šauktiniai  kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais. Nepriklausomybės kovose drauge su kitais šauktiniais 1919–1920 m. kovojo ir Antanas Straukas (1898 06 13–1941 06 23).

Apie Strauką Antaną 2001 m. teko daugiau sužinoti iš jo dukters Laimutės (Barboros) Straukaitės, kuri parodė išsaugotus tėvelio apdovanojimus ir kitus asmeninius daiktus. Tėvelio rinkinį padovanojo LR pasieniečių muziejui ( Savanorių pr. 2, Vilnius, Lt 03116), kuris šiuo metu greta kitų kolekcijų sudaro vertingiausią fondo dalį. http://www.pasienis.lt/lit/Vertingiausios_pasienieciu_muziejaus_kol/167

Antanas Straukas, Lauryno Strauko sūnus, gimė 1898 birželio 13 d. Gulbių k. Laukuvos valsčiuje Tauragės apskrityje. Baigė liaudies mokyklą, į karo tarnybą jį pašaukė Tauragės  apskrities naujokų ėmimo komisijoja 1919 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Tarnybą atliko artilerijos brigados 3-čiojo pulko 6-toje baterijoje. Dalyvavo nepriklausomybės kovose 1919 m. su bolševikais ir 1920 m. su lenkais. Apdovanotas Vyčio  kryžiumi (1 -jo laipsnio, Nr. 1047), Nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu (liud.  Nr. 20409). Užsitarnavo vyresniojo  puskarininkio laipsnį.

1922 m. išleistas į atsargą, o apie 1923 m. pradėjo dirbti Klaipėdos m. policijoje. 1930 m. gavo vachmistro laipsnį. 1931 m. vedė Akviliną Stroputę, susilaukė trijų dukterų. 1934 m. perėjo į pasienio policiją, dirbo Skirvytės, o 1935 m. − Rusnės (Šilutės aps.) pasienio postuose. 1939 m. vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, A.Straukas perkeliamas į Labatmedžių (Švėkšnos vls., Tauragės aps.) pasienio postą.

 A. Straukas palaikė artimus ryšius su giminėmis ir jaunystės draugais. Buvo guvus, mėgo klojimo teatrų pasirodymus, pats dalyvavo su tarnybos draugais Laukuvos ir kitų tarnybos vietų šventėse. Iš šeimos išsaugotų dokumentų matyti, kad buvo visuomeniškai ir pilietiškai aktyvus. Kartu su žmona Akvilina buvo įsigiję Vilniaus pasus, priklausė Vilniui vaduoti sąjungai. Nuo 1935 m. – šaulių sąjungos Rusnės būrio, vėliau Švėkšnos būrio narys.

1940 m. Lietuvą okupavus SSRS ir pasienio postus užėmus sovietų kariuomenei, A. Straukas 1940 m. rugpjūčio mėn. pradžioje iškeliamas į Žagarę, tačiau panaikinus Lietuvos–Latvijos sieną nuo rugpjūčio 4 d. perkeliamas į Šiaulius, kur dirbo vyresniuoju policininku. Nuo 1940 m. rugsėjo 23 d. iš tarnybos atleidžiamas. Kurį laiką slapstėsi, o prasidėjus karui, 1941 m. birželio 23 d. buvo žiauriai nužudytas besitraukiančios rusų kariuomenės specialiojo dalinio netoli gimtinės gretimame Šiauduvos kaime.

A. Strauko išniekintas kūnas Šiauduvoje rastas praėjus keliems mėnesiams, tai perpasakojo iš savo mamos dukra Laimutė Straukaitė ( 2001 12 11 užrašė V. J.). (V. Jocys. Laukuviškiai savanoriai ir kiti kariai. „Laukuva’“ II d. 2008 m. 747, 762-765).

A. Strauko žmona Akvilina Straukienė (Stroputė) (1906-1997) po skaudžių 1941 m. liko našlė. Labai sunkiai išgyveno šią artimo žmogaus mirtį. Likusi viena su meile ir pasiaukojimu augino savo dukras: Akviliną Danutę (gim. 1932 03 16), Barborą Laimutę (1933 08 24 ) ir Mariją Meilutę (1936 08 27 – 1947 ). Su dideliu pasišventimu saugojo savo žuvusio vyro atminimą. Nepaisant nuolatinės sovietų saugumiečių (NKVD ir KGB) priežiūros, lankymosi namuose ir kratų, sugebėjo išsaugoti šeimos atminčiai ir pasididžiavimui vertingų relikvijų: apdovanojimų, dokumentų, nuotraukų. Tai sektinas pasiaukojimo ir gilios pagarbos artimui, jo atminimui pavyzdys.

Iš kairės: A. Strauko dukra B. L. Straukaitė, gen. P. Liatuko dukra V. E. Černienė (Liatukaitė), gen. K. Tallat-kelpšos dukterėčia S. Jurskytė-Akstinienė

Paminklo Antanui Straukui atidengimo akimirka Gulbių k., Šilalės r. 2009 m. Laukuvos šaulių 2-asis būrys su vadovu E. Burču. Laukuva 2013 m/

 

Šilalės kraštiečių draugija Vilniuje Karininkų Ramovėje 2008 m. gruodžio 7 d. pagerbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvius kraštiečius: Vyties kryžiaus kavalierių Antaną Strauką, generolą Kazį Talat-Kelpšą, generolą Vladą Liatuką, kitus karius. Tuo metu Snieguolė Jurskytė ir Domas Akstinai surengė parodą generolo Kazio Tallat-Kelpšos atminimui. Buvo pristatyta monografijos „Laukuva“ II dalis. http://www.versme.lt/prist_lauk.htm

Šią A. Strauko atminties paženklinimą toliau pratesė Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos kolektyvas (dir. Vincas Jurgaitis), Šiauduvos bendruomenė ir Valstybinės sienos apsaugos tarnyba pastatydami jo atminimui buvusios gimtinės vietoje Gulbių k. Bilionių sen. Šilalės r. paminklą, kuris iškilmingai buvo atidengtas 2009 m. birželio 11 d. http://www.pasienis.lt/lit/Silales_rajone_atidengiamas_paminklas_so/2810

Minėdami Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną gegužės 14-ąją ar kitomis įsimintinomis progomis Šilalės r. Pajūrio, Tenenių, Didkiemio, Kvėdarnos, Laukuvos jaunieji šauliai, tremtiniai, moksleiviai sutvarko ir pagerbia artimiausiose seniūnijose esančių didžiųjų netekčių atminimo ženklų, laisvės kovose ir tremtyje žuvusių kapų vietas ir aplinką, padeda gėlių ir uždega žvakučių.

 Laukuvos šaulių 2-ojo atskirojo būrio pradžia galima laikyti 2001 m., tačiau būrio veikla suaktyvėjo, kai 2007 m. jam vadovauti pradėjo Ernestas Burčas. Laukuvos jaunieji šauliai ne tik aktyviai dalyvauja, bet ir patys organizuoja įvairius renginius. Tradicija jau tapę renginiai: Sausio 13-osios bėgimas Vilniuje, Jaunųjų šaulių naktis mokykloje, šaudymo varžybos skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, akcija ,,Darom‘‘, dviračių žygis, skirtas paminėti kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai. Būrys aktyviai dalyvauja Pėsčiųjų žygių asociacijos organizuojamuose renginiuose.

http://pesciujuzygiai.lt/laukuvos-jaunieji-sauliai-dalyvavo-pesciuju-zygyje-kestucio-apygardos-partizanams/

http://velius.silale.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=282%3Advirai-ygis-skirtas-partizan-pagerbimo-kariuomens-ir-visuomens-vienybs-dienai-paminti&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1

2013 m. birželio mėnuo turtingas renginiais, ne visi organizuotai suspėjame ir fiziškai galime visur suspėti. Tad Šilalės kraštiečių draugijos nariai ir pavieniai šauliai žygiuodami birželio 22 d. Medininkuose  su pagarba prisimename kraštietį, pasienio policijos vyresnįjį  Vyčio kryžiaus ordininką Antaną Strauką,  jo pavyzdinę  tarnystę Lietuvai.

 

Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Virginijus Jocys

 

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas


Naujienų prenumerata


Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Lapkritis
    2014     


Renginiai
Mizikinis spektaklis-žaidimas „Aplink pasaukį“
2014-11-20 14:00
Trukmė: 40 min.
Adresas:  Šilalės kultūros centras (J. Basanavičiaus g. 12)
Monospektaklis „Švęsti kosmose ir tvarte“
2014-11-20 17:00
Trukmė: 1 val.
Adresas:  Šilalės viešoji biblioteka
Vaikų darbelių kalėdinė mugė. Registracijos pradžia
2014-11-24 08:00
Trukmė: 0
Adresas:  Kultūros centras

 

 
 
© Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silale.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb